måndag, augusti 10, 2009

Bevara Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt

I dag påbörjar Greenpeace utplaceringen av stenblock på havsbottnen i de känsliga havsområdena Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt. Projektet är en bevarandeåtgärd och kommer att stoppa destruktiv bottentrålning i området. På så sätt skapas två marina reservat i särskilt skyddsvärda havsmiljöer.

Beluga II i Varbergs hamn

Uppdatering kl 20.50 Utläggningen av stenar gick lugnt till enligt DN och besågs av lokala yrkesfiskare.

För att få regeringen att göra mer för att skydda haven kan du skicka ett brev via Greenpeace till regeringen med detta innehåll:

Stifta lagar som skyddar våra hav
Hej. Jag är allvarligt oroad över hur svenska myndigheter sköter naturvården i våra hav. Sveriges regering säger att havsmiljön har hög prioritet. Samtidigt är det tydligt att de lagar och regler som gäller inte ens klarar av att skydda våra mest unika och skyddsvärda havsområden. Det måste Sverige arbeta för att åtgärda, både hemma och i EU. Om inget görs kommer våra hav att vara utfiskade år 2048. Det spår ledande forskare. 88 procent av de kommersiella fiskebestånden i EU har redan kollapsat, är överfiskade eller maximalt utnyttjade. För att ekosystemen ska kunna återhämta sig krävs marina reservat, stängda för destruktivt fiske. Sverige har 144 marina Natura 2000-områden, men bara några få har regler för fisket. Vad är problemet? Naturskydd och fiskeförvaltning står i konflikt med varandra. Lag står mot lag och myndigheterna saknar möjlighet att besluta om fiskeförbud. Idag går kortsiktiga fiskeintressen alltid före miljön. Minsta lilla reglering av fisket måste dessutom beslutas på ett ministerrådsmöte i EU. Ansvariga politiker har totalt misslyckats med att lösa denna konflikt. Men våra hav kan inte vänta längre. Därför planerar Greenpeace att placera ut stenblock på havsbottnen för att fysiskt skydda Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund mot destruktiv bottentrålning. Men ska det verkligen vara nödvändigt? Greenpeace, yrkesfiskare, länsstyrelsen, fiskeriverket, naturvårdsverket, andra miljöorganisationer vill alla se en lösning på konflikten och nya lagar som skyddar havet. Jag kan bara instämma. Bara kraftfulla politiska initiativ kan ge våra hav ett verkligt skydd. EU:s ministerråd måste fatta beslut som öppnar för de viktiga bevarandeåtgärder som Sverige och övriga medlemsstater också är skyldiga att införa enligt EU:s miljölagar. Under det svenska EU-ordförandeskapet måste Sverige arbeta för en grundlig reform av EU:s fiskeripolitik som gör det möjligt skapa riktiga marina reservat. Stenblock ska inte behövas. Jag uppmanar därför regeringen: • Att ta initiativ under den påbörjade reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik för att skapa ett regelverk på EU-nivå som ger enskilda medlemsstater rätt att skydda Natura 2000 och andra marina skyddsområden mot alla miljöhot och utvinning av naturresurser, inklusive fiske. • Att agera för att EU-kommissionen rekommenderar EU:s jordbruks- och fiskeriministerråd att införa ett permanent fiskeförbud i Fladen och Lilla Middelgrund enligt bevarandeplanerna för områdena. • Att ge ansvariga myndigheter i uppdrag att – tills regelverket medger andra skyddsformer – omedelbart vidta åtgärder för att skydda unika och känsliga havsmiljöer från destruktivt fiske genom exempelvis utplacering av fysiska trålhinder. Med vänliga hälsningar,

Mats
med hjälp av min Iphone
Tänk på att minska koldioxidutsläppen!

Inga kommentarer: